Förbundets stadgar
 

(godkända 11.02.2009)

 

§ 1

Namn, hemort och språk

Föreningens namn är Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. Dess hemort är Vasa stad och dess språk är svenska.

§ 2

Ändamål

Svenska Österbottens Ungdomsförbund är centralorganisation för ung­domsföreningarna och därmed jämförbara föreningar i svenska Österbotten.

Förbundets mål är

- att befordra den svenska ungdomens trygghet och trivsel i eget land.

- att skapa förutsättningar för positiva fritidssysselsätt­ningar för barn och ungdom i sund fritidsmiljö.

- att fostra de unga till dugliga och ansvarsmedvetna med­borga­re.

- att stärka de ungas känsla för hembygden och fosterlandet, samt öka deras för­ståelse för internationellt samarbete.

- att främja bildning och utbildning.

- att befästa och utveckla de ungas intresse för kulturella och konst­nä­r­li­ga strävan­den.

- att skapa förutsättningar för sunda levnadsvanor.

§ 3

Verksamhet

Förbundet förverkligar sitt mål genom att

- i olika instanser bevaka den svenska ungdomens intressen.

- taga aktivt del i samhällsdebatten, medverka till lösningen av samhälls­frågorna samt genom att stimulera såväl barn som ungdom till att delta i olika samhälleliga aktiviteter.

- anordna möten, kurser och konferenser, föreläsningar, exkur­sio­ner, resor, tävlingar och annan dylik föreningsverksamhet som lämpligen bedrivs inom ett större organ.

- bedriva instruktionsverksamhet i föreningarna.

- upprätthålla ett centralt kansli i Vasa som står till före­ningar­nas och medlemmar­nas tjänst.

- samarbeta med andra organisationer samt genom att i massme­dia och vid olika sammankomster sprida kännedom om uf-rörel­sens mål och verk­samhet.

- ha projektverksamhet vars syfte är att genom nytänkande och utveckling stöda nya verksamhetsformer för barn och unga.

Förbundet kan överta och förvalta kassor och fonder, motta donationer och testa­menten, förvärva och besitta fast och lös egendom samt motta anslag ur allmänna medel.

Förbundet kan med vederbörligt tillstånd bedriva resebyråverksamhet, produktions­byrå för musiker och artister samt kiosk-, förplägningsverksamhet etc. Om särskilda stad­ganden inte föreligger kan förbundet fritt disponera över tillgångar­na.

§ 4

Medlemmar

Till medlemmar i förbundet kan antagas

- inregistrerade ungdomsföreningar i svenska Österbotten

- hembygds-, teater-, biblioteks- och liknande inregistrerade före­ningar som omfattar förbundets mål.

- student-, emigrant- och andra inregistrerade specialföreningar som verkar även utanför svenska Österbotten, men som har svensköster­bott­ningar som medlemmar.

- inregistrerade ungdomsringar

Förutsättningen för medlemskap är att föreningen är opolitisk.

Styrelsen avgör frågan om medlemskap på basen av skriftlig ansökan.

Medlemsförening som önskar utträda ur förbundet bör meddela därom skriftligen till förbundets styrelse, dess ordförande eller muntligt till förbundsmötets protokoll.

Medlemsförening som inte fullgör sina förpliktelser mot förbundet eller uppenbart motarbetar förbundet och dess syften, kan vid förbundsmöte uteslutas om förslaget stödes av 2/3 av alla vid röstningen avgivna röster.

Till hedersmedlem i förbundet kan kallas en enskild person som på ett särskilt framträdande och framgångsrikt sätt arbetat för förbundet och dess syften.

§ 5

Medlemsavgift

Medlemsförening erlägger årligen till förbundet en medlemsavgift vars storlek och betalnings­termin fastställes vid höstmötet.

§ 6

Förbundets möten

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Förbundet samman­kommer till två ordinarie förbundsmöten per år

- Vårmötet, som är redovisningsmöte, hålles före utgången av april månad.

- Höstmötet, som är planerings- och valmöte, hålles före ut­gången av novem­ber månad.

Förbundets styrelse besluter om tid och plats för förbundsmötet. Kallelse till för­bundsmöte utfärdas senast 30 dagar före mötet av styrelsen genom cirkulär till medlemsföreningarna eller genom annons i hela landsdelen spridd tid­ning. Kallelse till förbundsmöte bör nå medlems­föreningarna senast en vecka före mötesdagen och uppta de ärenden som skall behand­las.

Till förbundsmöte har varje enskild medlemsförening eller ungdomsring rätt att inlämna motioner i ärenden som de önskar få behandlade. Motionen bör uppta motive­rat förslag till förbundsmö­tesbeslut. För att en motion skall kunna upptas till behandling vid förbundsmöte bör den komma styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan förbundsmötet.

Medlemsföreningarna har rätt att delta i förbundets möten

- om medlemsantalet understiger 100 med två representanter

- om medlemsantalet överstiger 100 med två representanter för de 100 första medlemmarna samt med ytterligare en representant för varje på­börjat 100-tal medlemmar

Ungdomsringarna får delta med en röstberättigad representant vardera.

Varje representant har en röst.

Ärende vid förbundsmöte avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då lottning bör äga rum.

Extra förbundsmöte hålles när förbundsmötet eller styrelsen finner nödigt eller om minst 1/10 av för­bundets röstberättigade medlemmar yrkar därpå. Sådant yrkande bör ske skriftligt och uppta de ärenden som skall behandlas. Kallelse till extra förbundsmöte sker som till ordina­rie.

§ 7

Vårmötet

Vid ordinarie vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas och beslutförhet konstateras

2. Val av mötets presidium

3. Val av två protokolljusterare

4. Fastställa mötets dagordning och föredragningslista

5. Röstlängd för mötet

6. Årsberättelse för senaste verksamhetsperiod

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av bokslut

9. Ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga

10. Övriga i kallelsen angivna ärenden

§ 8

Höstmötet

Vid ordinarie höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas och beslutförhet konstateras

2. Val av mötespresidium

3. Val av två protokolljusterare

4. Mötets dagordning och föredragningslista fastställes

5. Röstlängd för mötet

6. Föreningarnas medlemsavgifter till förbundet

7. Styrelsens, utskottens och kommittéernas samt revisorernas

arvoden och resor

8. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

9. Budget för kommande verksamhetsperiod

10. Val av ordförande i styrelsen

11. Val av ordinarie medlemmar i styrelsen samt personliga supple­an­ter för dessa

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

13. Övriga förekommande val

14. Övriga i kallelsen angivna ärenden.

§ 9

Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Den har inom ramen för verksam­hetspla­nen och budgeten rätt att handhava alla ärenden som rör förbundet.

Styrelsen består av ordförande, nio ordinarie medlemmar med personliga suppleanter. Styrelsen utser inom sig viceordförande. Sekreterarens och kassörens åliggan­den kan skötas av en person eller personer inom eller utom styrelsen. Ordförandes och styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. En ordinarie styrelsemedlem är valbar till högst två mandatperioder, dvs 4 år, i följd. Begränsningen gäller även ordföranden. Styrelsen, ordföranden medräknat, utses så att fem ordinarie medlemmar samt hälften av suppleanterna väljs årligen på förbundets höstmöte för att ersätta de som är i tur att avgå.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordföranden samt minst halva antalet övriga styrelsemedlemmar är närvaran­de.

För den ekonomiskt inriktade verksamheten kan tillsättas ett särskilt utskott. Dess­utom kan styrelsen tillsätta nämnder och utskott för specialuppgifter i den utsträckning den finner nödigt.

Kallelse till styrelsemöte sker skriftligt eller via e-post senast en vecka före mötesdagen och bör uppta de ärenden som skall behandlas.

Vid styrelsens möten avgörs ärenden med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då lottning bör ske.

§ 10

Styrelsens uppgifter

Förbundets styrelse åligger att

- verka i enlighet med förbundets mål och syften och de beslut som fattas vid förbundets möten.

- ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar och egendom samt övervaka bokföringen och uppgörandet av bokslu­tet.

- anställa och entlediga tjänstemän, instruktörer och övriga anställda

- stöda medlemsföreningarnas verksamhet

- följa med samhällsutvecklingen och lagstiftningen i ungdoms­frågor samt vidta de åtgärder som detta förutsätter

- godkänna nya medlemmar i förbundet

- förbereda de ärenden som skall behandlas vid förbundets möten samt avge de berättelser och planer som förutsättes i §§ 8 och 9

- utfärda kallelse till förbundets ordinarie möten samt ev. extra för­bunds­möten.

§ 11

Verksamhetsperiod

Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod omfattas kalenderåret. Bokslutet bör föreläggas revisorerna för granskning senast tre veckor före vårmötet.

§ 12

Namntecknare

Förbundets namn tecknas av ordföranden, viceordföranden eller sekreteraren endera jämte någon annan av styrelsen därtill särskild befullmäktigad person.

§ 13

Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två förbundsmöten, varav det ena ordinarie. Minst två månaders mellanrum bör föreligga mellan mötena. Ändringsför­slaget bör vid vartdera mötet stödas av minst tre fjärdedelar av de avgivna röster­na.

§ 14

Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet sker genom beslut vid två förbundsmöten med minst sex månaders mellanrum. Förslaget om upplösning bör vid vartdera mötet stödas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Om förbundet upplöses skall med dess till­gångar förfaras i enlighet med det senaste mötets beslut, dock så att egendomen tillfaller någon eller några svenska organisa­tioner med liknande syften som Svenska Österbottens ungdomsförbund.

§ 15

I övrigt gäller föreningslagens stadganden